Освітня програма Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІступенів імені Бориса Грінченка

| 10 Вересня, 2019

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.

У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме:

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної,трудової, художньо-естетичної тощо);
 • поглиблене вивчення окремих предметів;
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;
 • надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на:

 • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 • виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в учнів національної самосвідомості;
 • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки; базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки.

Опис випускника школи.

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими. Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;
 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру. Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя. Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах. Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп’ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту. Наш випускник – свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені “моделлю” випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів;

 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Навчально-виховний процес організовано відповідно до законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» , Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 586,  Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

Робочий Згідно з листом Міністерства освіти  і науки України №1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочий навчальний план школи складено :

– для 1- 2 класу – за Типовою освітньою програмою під керівництвом О.Я. Савченко , затвердженою Колегією МОН від 22 .02.2018 р.

– для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО , затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407

– для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405

– для 10-11 класу – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408

 

 

Години варіативної складової використано на курси за вибором та факультативи:

 

 «Риторика»  (рекомендовано  МОН України (лист № 1/11-3861 від 03.06.2009 р.) у  2 – 4 класах ( 1 год)..

Мета курсу полягає в забезпеченні формування особистості, яка б володіла знаннями, вміннями й навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу.

Завдання:

 • вчити ввічливо ставитися до співрозмовника, цінувати й розуміти іншу точку зору;
 • вчити дбайливо ставитися до слова, вміло й доречно використовувати його у власному мовленні;
 • формувати вміння вербального й невербального мовлення;
 • закладати підґрунтя свідомого творчого ставлення до спілкування.

Курс спрямований  на виховання комунікативної культури, навчання конструктивному спілкуванню, формування в них комунікативної та психологічної компетентності. Викладають вчителі початкових класів

Факультатив «Розвиток продуктивного мислення» експериментальна програма навчального курсу з логіки та евристичного мислення для учнів 3- 4 класу (1 год ). Автор – кандидат фіз.-мат. наук, вчитель вищої категорії, психолог Гісь Ольга Михайлівна (науковий  співробітник. ІППММ НАН України, викладач логіки і психології).

Програма орієнтована на розвиток основних аспектів розумової діяльності і має на меті стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, закласти основи логічного, комбінаторного та операційного мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу.

Програма враховує розвиток основних аспектів мислення як на  вербальному, так і невербальному рівні. На даний курс покладаються  завдання  формувати у дітей здатність до аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, вміння класифікувати та узагальнювати, порівнювати та виділяти суттєве, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, а також вміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язання задач. На інтуїтивному та процедурному рівнях діти отримають початкові уявлення про такі фундаментальні наукові поняття, як симетрія, парність, інваріантність, відображення, правильна стратегія. Сформовані під час занять навички розумової діяльності допомагатимуть дітям у свідомому засвоєнні предметів шкільної програми. Викладають вчителі початкових класів.

З метою систематизації знань, отриманих при вивченні основного курсу, прикладного напрямку, високого ступеню узагальнення шкільного матеріалу в 9 класі введено факультатив «Узагальнення шкільного курсу біології». Рекомендовано МОН молоді та спорту України, № 1/11-5142 від 21.10.2008, надруковано в збірнику навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології та допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.-Кам’янець-Подільський: Аксіома. (1 год)

Мета – можливість поглибити знання, розширювати їх, оволодівати системою нових знань, ознайомлюватись з методами експериментальної та дослідної роботи, навчатись самостійно працювати з науковою літературою. Викладає учитель біології , спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Токар Н.М.

У 9 класі введено курс за вибором «Дорослішай на здоров’я».  Рекомендовано листом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-12028 від 20.07.2012 р. Мета курсу – формування у підлітків здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я, усвідомлення цінності здоров’я як основи успішної самореалізації, відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства.

„Захисти себе від ВІЛ” . Програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку. – К.: Освіта, 2013.-12с.  «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», автор Т.В.Воронцова, В.М.Оржеховська, В.С.Пономаренко. Схвалено комісією з основ здоров’я Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІІТЗО від 04.08.2010 № 1.4/18-3169 (10 кл. – 1 год.).

Мета: надати достовірну й повну інформацію з проблеми ВІЛ/СНІДу, сприяти формуванню адекватних ставлень до цієї проблеми й людей, які живуть з ВІЛ, розвивати необхідні уміння й навички, які зменшують схильність молоді до ризикованої поведінки, сприяти створенню сприятливого середовища для здоров’я й розвитку учнів. Викладає вчитель біології,  спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Токар Н.М.

Важлива проблема сучасного суспільства  – впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави й суспільства: політику, економіку, науку, адміністрування, вищу школу, засоби масової інформації.

Із метою засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю, формування вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням норм етикету ділового спілкування введено курс за вибором «Ділова українська мова» в 11 класі. Програма, рекомендована листом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 р. № 1/11-608. (11 клас  – 1 год,  викладає вчитель української мови та літератури Хоменко Ю.В.

Також у 8 – а класі введено факультативний курс «Українська фразеологія» (рекомендовано листом МОН-молодьспорту України від 20.06.2011 року № 1/9-483). Основна мета  факультативного курсу “Українська фразеологія” – засвоєння учнями знань про основні ознаки фразеологізмів та їхні  функції у мовленні; формування в них умінь і навичок доречно й правильно вживати фразеологізми у мовленні з урахуванням їх стилістичних особливостей; збагачення фразеологічного словника школярів. Викладає ці факультативні курси учитель української мови та літератури Хоменко Ю.В.

Для формування вмінь працювати з лексикографічними джерелами у 9 класі введено факультативний курс «Лексикографія української мови». Рекомендовано листом МОН-молодьспорту України від 20.06.2011 року №1/9-483 (0,5 год).  Основна мета факультативного курсу – ознайомити учнів з типами й різновидами словників, особливостями їхньої будови, навчити користуватися словниками й довідниками; виховувати  уважне ставлення до слова та багатства рідної мови, спонукати до точного і стилістично виправданого використання слів, заохотити до самоосвіти. Викладає вчитель вищої категорії, старший вчитель  Валевська В.В.

Для ґрунтовної підготовки до складання ЗНО з математики у 11 класі введено курс за вибором «Рівняння в курсі алгебри». Надруковано в збірнику програм для профільної підготовки та профільного навчання. Частина 2. «Навчальні програми з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Затверджено МОН від 28.10.2010 № 1021. Мета курсу – узагальнити знання з теми «Рівняння та їх системи» і на основі корекції базових знань удосконалити математичну культуру розвязування рівнянь: надати інформацію про видатних учених-математиків, зокрема тих, хто вивчав методи їх розвязування; ознайомити учнів із різновидами рівнянь , їх класифікацією та способами розв`язування.Викладає вчитель вищої категорії, старший вчитель  Токар Л.О.

У 5 класі запроваджений факультатив «Я – моє здоров’я – моє життя»  Мета: навчати дітей здоровому способу життя та започаткування в ранньому віці моделей поведінки, що сприяють здоров’ю та запобігають ризику; розвивати комунікативні здібності учнів; виховувати почуття відповідальності, дружби, взаємодопомоги.

Викладає  соціальний педагог, учитель трудового навчання, спеціаліст вищої  категорії Чуяшенко Т.М.

На базі Нижньосироватської загальноосвітньої школи працюють 4 гуртки  (шкільні). Краєзнавчий гурток «Пам’ять» працює за програмою історико-краєзнавчого гуртка  Ващук Д.П. (Схвалено Комісією з проблем позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН України №3 від 21.06.2004 р. Мета: ознайомити учнів з історичними пам’ятками рідного краю, допомогти осмислити її у контексті історії країни та світової історії ; виховувати повагу до історичного минулого Батьківщини; формувати активну життєву позицію. Керівник  – учитель історії та правознавства, спеціаліст без категорії Гончар І.В. (керівник гуртка неатестована).

Туристично – краєзнавчий гурток «Орієнтир» працює за програмою “Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям” (Випуск 1)рекомендовано листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012 № 1/11-4293 Мета: допомогти учням оволодіти туристськими навичками та вміннями, прищеплювати любов до природи; вчити захоплюватись пам’ятками історії та культури рідного краю, своєї країни,накопичувати зібраний під час екскурсій матеріал і оформляти творчі звіти; сприяти фізичному загартуванню учнів; виховувати почуття відповідальності, дружби, взаємодопомоги. Керівник  –  учитель географії, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Ралко В.В. (керівник гуртка неатестована).

Вокально – хоровий гурток працює за програмою, рекомендованою  листом  Мінстерства освіти і науки України від 18.01.2007  № 1/11- 5303.

Мета: навчати учнів професійно-академічному, естрадному співу; розвивати  вокально – хорові навички: пам’ять, ритм, музичний слух, співочу поставу,чисте інтонування; виховувати любов до культурних надбань українського народу та інших народів, почуття колективізму. Керівник – учитель музики та образотворчого  мистецтва, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Реп’янська В.А.  (керівник гуртка неатестована).

Театральний  гурток «Юність» працює за програмою театрального мистецтва Автори СО Загоняйко, Н.В.Войчук. Мета: розвиток творчих здібностей гуртківців, підготовка їх до різноманітної діяльності, яку зумовлює специфіка театру; формування практичних акторських навичок. Керівник – учитель української мови та літератури Косенко С.Г. (керівник гуртка не атестована)

Для збереження та зміцнення здоров’я учнів проводиться заняття гуртка «Легка атлетика». Мета програми : формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя; підвищення рівня фізичної підготовленості. Заняття проводить керівник гуртка Українець Т.О. , ІІ категорія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план для 3-4-х класів

Нижньосироватської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Бориса Грінченка

Нижньосироватської сільської ради

Сумського району Сумської області

Таблиця 1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом

МОН України від 20.04.2018 № 407

 

Освітні галузі Навчальні предмети  
3 4 4 Разом

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова 7 7 7 21
Іноземна мова 2 2 2 6
Математика Математика 4 4 4 12
Природознавство Природознавство 2 2 2 6
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 3
Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво,

образотворче мистецтво

1 1 1 3
1 1 1 3
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 3
Фізична культура 3 3 3 9
Усього 21+3 21+3 21+3 63+9
Варіативна складова        
Курси за вибором:        
Риторика 1 1 1 3
Факультиви
Розвиток продуктивного мислення 1 1 1 3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23  
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26 26 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план для 1-го класу

Нижньосироватської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Бориса Грінченка

Нижньосироватської сільської ради

Сумського району Сумської області

Таблиця 1 до Типової освітньої програми

під керівництвом  О.Я.Савченко

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1 клас

Мовно-літературна

іншомовна

Навчання грамоти 7+1
Іноземна мова 2
Математична Математика 4
Я досліджую світ ( природнича, громадянська й історична, соціальна, здоровязбережувальна галузі) Я досліджую світ 3
Мистецька

Музичне мистецтво,

 

1
Образотворче мистецтво 1
Технологічна Трудове навчання 1
Фізична культура 3
Усього 19+1+3
Варіативна складова  
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план для 2-го класу

Нижньосироватської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Бориса Грінченка

Нижньосироватської сільської ради

Сумського району Сумської області

Таблиця 1 до Типової освітньої програми

під керівництвом О.Я.Савченко

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
 

Мовно-літературна

іншомовна

Українська мова

Читання

3,5

3,5

Іноземна мова 3
Математична Математика 4
Я досліджую світ ( природнича, громадянська й історична, соціальна, здоровязбережувальна галузі) Я досліджую світ 3
Мистецька

Музичне мистецтво,

 

1
Образотворче мистецтво 1
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика 1
Фізична культура 3
Усього 21+3
Варіативна складова  
Курс за вибором
Риторика 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план для 5-9-х класів

Нижньосироватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Бориса Грінченка

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області

Таблиця 1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом

МОН України від 20.04.2018 № 405

Освітні галузі Навчальні предмети   Разом
5 5-б 6 7 8-а 8-б 9  
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 2,5 2 2 2 19
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 14
Іноземна мова(англійська) 3 3 3 3 3 3 3 21
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 14
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 8,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 5
Основи правознавства 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво  
Образотворче мистецтво  
Мистецтво 2 2 2 2 1+1 1+1 1 13
Математика Математика 4 4 4 12
Алгебра 2 2 2 2 8
Геометрія 2 2 2 2 8
Природознавство Природознавство 2 2 4
Біологія 2 2 2 2 2 10
Географія 2 2 2 2 1,5 9,5
Фізика 2 2 2 3 9
Хімія 1,5 2 2 2 7,5
Технології Трудове навчання 2 2 2 1 1 1 1 10
Інформатика 1 1 1 1 2 2 2 10

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 7
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 21
Разом 26,5 26,5 29,5 31 32,5 32,5 33 211,5
Варіативна складова
Факультатив:
Я- моє здоров`я – моє життя 1 1
Узагальнення курсу біології 1 1
Українська фразеологія 1 1
Лексикографія 0,5 0,5
Курс за вибором
Дорослішай на здоров’я 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 28 28 31 32 33 33 33  
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27,5 26,5 29,5 31 33,5 32,5 35,5 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план для 10 класу

Нижньосироватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 імені Бориса Грінченка

Нижньосироватської сільської ради

Сумського району Сумської області

Таблиця 1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом

МОН України від 20.04.2018 № 407

 

Предмети Кількість годин на тиждень Всього
10  
Базові предмети (з додатковими годинами)
Українська мова 2+4 6
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 2+1 3
Зарубіжна  література 1+1 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: 2 2
Математика 3+1 4
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1,5
Фізика і астрономія 3 3
Хімія 1,5 1,5
Фізична культура 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Всього 24+3+7 34
Вибірково-обовязкові предмети  
Інформатика 1 1
Технології 2 2
Разом 37 37
Варіативна складова    
Факультативи:    
«Захисти себе від ВІЛ» 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 33  

Всього фінансується

(без урахування поділу класу на групи)

38 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план для 11 класу

Нижньосироватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 імені Бориса Грінченка

Нижньосироватської сільської ради

Сумського району Сумської області

Таблиця 1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом

МОН України від 20.04.2018 № 407

 

Навчальні предмети  
11 Всього
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 2+1 3
Зарубіжна  література 1+1 2
Історія України 1,5+3 4,5
Всесвітня історія 1 1
Математика 3+1 4
Біологія і екологія 2 2
Географія 1 1
Фізика і астрономія 4 4
Хімія 2 2
Фізична культура 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Всього 29+6 32
Вибірково-обовязкові предмети    
Інформатика 1 1
Мистецтво 2 2
Разом 35 35
Варіативна складова 2 2
Курси за вибором:    
Ділова українська мова 1 1
Факультативи:    
Рвіняння в курсі алгебри 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 33  

Всього фінансується

(без урахування поділу класу на групи)

37 37

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства. Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, пресконференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи. Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше. Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІКкомпетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2019/2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня 2019 року та закінчується не пізніше 1 липня 2020 року.

Орієнтовна структура навчального року: І семестр – з 02.09.2019 по 27.12.2019; ІІ семестр – з 13.01.2020 по 29.05.2020.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули – з 28.10.2019 по 03.11.2019; зимові канікули – з 30.12.2019 по 12.01.2020; весняні канікули – з 23.03.2020 по 29.03.2019. Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» – 29 травня 2020 року. Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО). Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом. Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2020 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року. Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи. Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 9.00 до 15.30 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи.