Навчальний план

| 5 Листопада, 2018

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Нижньосироватської сільської ради

Сумського району

___________А.І.Шафоростова

«___»____________2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Нижньосироватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Бориса Грінченка

Нижньосироватської сільської ради

Сумського району Сумської області

на 2018-2019 навчальний рік

 

ПОГОДЖЕНО

На засіданні  педагогічної ради

(протокол №__від_________)

Голова педагогічної ради

Директор

_____________Б.О.Панченко

«___»____________2018 року

 

 

ПОГОДЖЕНО

На засіданні ради школи

(протокол №__ від ________)

Голова ради школи

_____________О.П.Коротенко

«___»____________2018 року

 

 Пояснювальна записка

 І. Загальні засади.

Тип навчального закладу – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Режим роботи навчального закладу – п’ятиденний з 8.00 до 17.00.

Мова навчання – українська

Навчальний контингент учнів

 

Клас Кількість учнів
1 28
2 18
3-а 18
3-б 16
4-а 19
4-б 15
5 25
6 14
7-а 21
7-б 18
8 20
9 26
10 12
11 15
Всього 267

Навчально-виховний процес організовано відповідно до законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» , Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 та від 23.11.2011 № 1392, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

Робочий Згідно з листом Міністерства освіти  і науки України №1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочий навчальний план школи складено :

– для 1 класу – за Типовою освітньою програмою під керівництвом О.Я. Савченко , затвердженою Колегією МОН від 22 .02.2018 р.

– для 2-4 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО , затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407

– для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405

– для 10 класу – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408

Для 11 класу – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 р. № 406

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів.

  1. Години варіативної складової використано на курси за вибором та факультативи:

 

 «Риторика»  (рекомендовано  МОН України (лист № 1/11-3861 від 03.06.2009 р.) у  2 – 4 класах ( 1 год). Викладають вчителі початкових класів.

Мета курсу «Риторика» в початкових класах полягає в забезпеченні формування особистості, яка б володіла знаннями, вміннями й навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу.

Завдання:

  • вчити ввічливо ставитися до співрозмовника, цінувати й розуміти іншу точку зору;
  • вчити дбайливо ставитися до слова, вміло й доречно використовувати його у власному мовленні;
  • формувати вміння вербального й невербального мовлення;
  • закладати підґрунтя свідомого творчого ставлення до спілкування.

Курс спрямований  на виховання комунікативної культури, навчання конструктивному спілкуванню, формування в них комунікативної та психологічної компетентності.

Факультатив «Розвиток продуктивного мислення» експериментальна програма навчального курсу з логіки та евристичного мислення для учнів початкової школи (1 год ). Автор – кандидат фіз.-мат. наук, вчитель вищої категорії, психолог Гісь Ольга Михайлівна (науковий  співробітник. ІППММ НАН України, викладач логіки і психології).

Програма орієнтована на розвиток основних аспектів розумової діяльності і має на меті стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, закласти основи логічного, комбінаторного та операційного мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу.
Програма враховує розвиток основних аспектів мислення як на  вербальному, так і невербальному рівні. На даний курс покладаються  завдання  формувати у дітей здатність до аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, вміння класифікувати та узагальнювати, порівнювати та виділяти суттєве, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, а також вміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язання задач. На інтуїтивному та процедурному рівнях діти отримають початкові уявлення про такі фундаментальні наукові поняття, як симетрія, парність, інваріантність, відображення, правильна стратегія. Сформовані під час занять навички розумової діяльності допомагатимуть дітям у свідомому засвоєнні предметів шкільної програми.

З метою систематизації знань, отриманих при вивченні основного курсу, прикладного напрямку, високого ступеню узагальнення шкільного матеріалу в 11 класі введено факультатив «Узагальнення шкільного курсу біології» Рекомендовано МОН молоді та спорту України, № 1/11-5142 від 21.10.2008 надруковано в збірнику навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології та допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.-Кам’янець-Подільський: Аксіома. (1 год)

Мета – можливість поглибити знання, розширювати їх, оволодівати системою нових знань, ознайомлюватись з методами експериментальної та дослідної роботи, навчатись самостійно працювати з науковою літературою. Викладає учитель біології , спеціаліст вищої категорії, уитель-методист Токар Н.М.

У 9 класі введено факультатив «Психологія особистості» Рекомендовано МОН молоді та спорту України, № 1/11-5142 від 21.10.2008 надруковано в збірнику навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології та допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.-Кам’янець-Подільський: Аксіома. Мета курсу – допомога школяреві в оволодінні психологічними знаннями, що сприяють особистісному зростанню, в пізнанні саомго себе для того, щоб свідомо визначати свій подальший життєвий шлях. Викладає практичний психолог Гончаренко Ю.М.

„Захисти себе від ВІЛ” (Програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку. – К.: Освіта, 2013.-12с.  «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», автор Т.В.Воронцова, В.М.Оржеховська, В.С.Пономаренко. Схвалено комісією з основ здоров’я Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІІТЗО від 04.08.2010 № 1.4/18-3169) (10 кл. – 1 год.). Викладає вчитель біології,  спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист» Токар Н.М.

Мета: надати достовірну й повну інформацію з проблеми ВІЛ/СНІДу, сприяти формуванню адекватних ставлень до цієї проблеми й людей, які живуть з ВІЛ, розвивати необхідні уміння й навички, які зменшують схильність молоді до ризикованої поведінки, сприяти створенню сприятливого середовища для здоров’я й розвитку учнів. Викладає вчитель біології,  спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист» Токар Н.М.

Доцільним є вивчення  у 6  класі факультативного курсу «Логіка». Основною метою вивчення курсу є поглиблення в учнів знання основ логіки, розвинути нестандартне мислення, підвищити математичну культуру,  сформувати знання, вміння та навички, необхідні для успішного вивчення математики та інших наук. Викладає учитель математики, спеціаліст І категорії  Кобзар С.В.

Важлива проблема сучасного суспільства  – впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави й суспільства: політику, економіку, науку, адміністрування, вищу школу, засоби масової інформації.

Із метою засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю, формування вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням норм етикету ділового спілкування введено курс за вибором «Ділова українська мова». (Програма, рекомендована листом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 р. № 1/11-608. (11 кл. – 1 год),  викладає вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії В.В.Валевська

Основна мета факультативного курсу «Лексика сучасної української літературної мови » у 7- а, 7-б  класі (рекомендовано листом МОН-молодьспорту України №1/9-483 від 20.06.2011) –  сприяти засвоєнню учнями  лексики рідної мови  відповідно до норм сучасної української літературної мови, формувати вміння й навички доречно й правильно вживати слова в мовленні з урахуванням їх стилістичних особливостей; збагачувати словниковий запас  школярів. Завданнями  факультативного курсу є надання ґрунтовних й систематичних знань про слово як одиницю мови, лексичне значення слова,  групи слів за значенням; формування уявлення про склад української лексики за її походженням, а  також  про  історичні зміни у складі  лексики сучасної української літературної мови; поповнення , уточнення й активізація словникового запасу учнів,  розвиток  навичок користуватися лінгвістичними словниками та довідниками.  У 7- б класі викладає учитель української мови та літератури , спеціаліст вищої категорії Валевська В.В., у 7- а – учитель української мови та літератури Хоменко Ю.В.

Також у 8 класі введено факультативний курс «Українська фразеологія» (рекомендовано листом МОН-молодьспорту України від 20.06.2011 року № 1/9-483). Основна мета  факультативного курсу “Українська фразеологія” – засвоєння учнями знань про основні ознаки фразеологізмів та їхні  функції у мовленні; формування в них умінь і навичок доречно й правильно вживати фразеологізми у мовленні з урахуванням їх стилістичних особливостей; збагачення фразеологічного словника школярів. Викладає ці факультативні курси учитель української мови та літератури Валевська В.В., спеціаліст вищої категорії.

У 10 класі введено факультатив «Орфографічний практикум». (1 год) Лист МОН від 29.06.2010 № 1/4/18-Г-361.Мета курсу «Орфографічний практикум» полягає в підвищенні рівня грамотності учнів. Програма передбачає оволодіння учнями нормами правопису через систему практичних вправ, тестів, творчих і контрольних робіт. Засвоєння матеріалу курсу передбачає опору на вже здобуті знання з мови та свідоме їх застосування, тому має чітко виражений практичний аспект. Викладає учитель української мови та літератури Хоменко Ю.В.

Для формування вмінь працювати з лексикографічними джерелами у 9 класі введено факультативний курс «Лексикографія української мови». (Рекомендовано листом МОН-молодьспорту України від 20.06.2011 року №1/9-483), 0,5 год.  Основна мета факультативного курсу – ознайомити учнів з типами й різновидами словників, особливостями їхньої будови, навчити користуватися словниками й довідниками; виховувати  уважне ставлення до слова та багатства рідної мови, спонукати до точного і стилістично виправданого використання слів, заохотити до самоосвіти. Викладає вчитель вищої категорії Хоменко Ю.В.

У 5 класі запроваджений факультатив «Я – моє здоров’я – моє життя»  Мета: навчати дітей здоровому способу життя та започаткування в ранньому віці моделей поведінки, що сприяють здоров’ю та запобігають ризику; розвивати комунікативні здібності учнів; виховувати почуття відповідальності, дружби, взаємодопомоги.

Викладає  соціальний педагог, учитель трудового навчання, спеціаліст І категорії Чуяшенко Т.М.

 

  1. Відповідно до наказу МОН України від 22. 10.2010 №994 «Про проведення науково-дослідної та експериментальної роботи » Нижньосироватській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Бориса Грінченка Сумської районної ради Сумської області надано статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня. У школі для учнів 5,6,7,8 класів введений курс «Мистецтво».  Для підсилення курсу «Мистецтво» у 8 класі виділена 1 година із варіативної складової. Для підсилення курсу «Художня культура» у  11 класі виділено  0,5 годин з варіативної складової.
  2. Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, зокрема українська мова, хімія, географія, історія України, біологія, екологія, астрономія, людина і світ будуть викладатися за розкладом протягом року, основи здоров`я у 9 класі – по семестрах. Захист Вітчизни в 11 класі буде викладатись по семестрах (1,5 годин-1 семестр, 1 година + 18 годин військово-польових зборів – 2 семестр)
  3. На базі Нижньосироватської загальноосвітньої школи працюють 5 гуртуів (шкільні). Краєзнавчий гурток «Пам’ять» працює за програмою історико-краєзнавчого гуртка  Ващук Д.П. (Схвалено Комісією з проблем позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН України №3 від 21.06.2004 р.Мета: ознайомити учнів з історичними пам’ятками рідного краю, допомогти осмислити її у контексті історії країни та світової історії ; виховувати повагу до історичного минулого Батьківщини; формувати активну життєву позицію. Керівник  – учитель історії та правознавства, спеціаліст без категорії Гончар І.В. (керівник гуртка неатестована).

Туристично – краєзнавчий гурток «Орієнтир» працює за програмою “Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям” (Випуск 1)рекомендовано листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012 № 1/11-4293 Мета: допомогти учням оволодіти туристськими навичками та вміннями, прищеплювати любов до природи; вчити захоплюватись пам’ятками історії та культури рідного краю, своєї країни,накопичувати зібраний під час екскурсій матеріал і оформляти творчі звіти; сприяти фізичному загартуванню учнів; виховувати почуття відповідальності, дружби, взаємодопомоги. Керівник  –  учитель географії, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Ралко В.В. (керівник гуртка неатестована).

Вокально – хоровий гурток працює за програмою, рекомендованою  листом  Мінстерства освіти і науки України від 18.01.2007  № 1/11- 5303.

Мета: навчати учнів професійно-академічному, естрадному співу; розвивати  вокально – хорові навички: пам’ять, ритм, музичний слух, співочу поставу,чисте інтонування; виховувати любов до культурних надбань українського народу та інших народів, почуття колективізму. Керівник – учитель музики та образотворчого  мистецтва, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Реп’янська В.А.  (керівник гуртка неатестована).

Театральний  гурток «Юність» працює за програмою театрального мистецтва Автори СО Загоняйко, Н.В.Войчук. Мета: розвиток творчих здібностей гуртківців, підготовка їх до різноманітної діяльності, яку зумовлює специфіка театру; формування практичних акторських навичок. Керівник – учитель української мови та літератури Косенко С.Г. (керівник гуртка не атестована)

Для збереження та зміцнення здоров’я учнів проводиться заняття гуртка «Легка атлетика». Мета програми : формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя; підвищення рівня фізичної підготовленості. Заняття проводить керівник гуртка Українець Т.О. , ІІ категорія.

ІІІ.Загальні положення.

Поділ класів на групи при вивченні  інформатики здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів  усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за №229/6517 (зі змінами)». Поділ здійснюється у 1 класі (українська мова, англійська мова), 2-х  класах, у  3-х  класах, у 4-а, 5 класах , у 7-а, 7-б класі,  у 8 класі , у 9 класі (інформатика), у 10,11 класах (Захист Вітчизни), у 5 , 9 класах (трудове навчання).